SUMBAWANGA - KANAZI


NAME SUMBAWANGA - KANAZI
LENGTH (km) 75.00
SIGNING DATE 15/06/2009
CONTRACT SUM (Bil) 78.841
CONTRACTOR JIANGXI GEO- ENG.
CONSULTANT NICHOLAS O'DWYER
FINANCIER GOT
STAGE Completed